MENU

 

Nacionalni park je prostrano, pretežito neizmijenjeno područje iznimnih i višestrukih prirodnih vrijednosti, a obuhvaća jedan ili više sačuvanih ili neznatno izmijenjenih ekosustava.


 Inviare la domanda

 

Nacionalni park «Krka» proglašen je 1985. god. i sedmi je Nacionalni park Hrvatske.

Smješten je u cijelosti na području Šibensko-kninske županije, a buhvaća površinu od 109 km2 uz tok Krke: dva kilometra nizvodno od Knina do Skradina i donji tok Čikole.

S potopljenim dijelom ušća duga je oko 72,5 km i po dužini je 2 rijeka u Hrvatskoj. Rijeka Krka izvire u podnožju planine Dinare, 3,5 km sjeveroistočno od Knina podno 22 m visokog, zimi bučnog a ljeti bezvodnog Topoljskog slapa, Velikog buka ili Krčića slapa.

Sa svojih sedam sedrenih slapova i ukupnim padom od 242 m Krka je prirodni i krški fenomen.

Copyright © 2020   •   Camp Marina, Lozovac   •   All Rights Reserved   •   Web design & development: MEDIAN creative solutions